25 Years of experience

Customersa in asia, africa, the middle east eand south america

Policy Statement (In Dutch)

 

BELEIDSVERKLARING (IN DUTCH)

Dit door Reprodex opgestelde milieubeleid is erop gericht, milieuschade te voorkomen. Dit aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van in het bedrijf voorkomende gevaren en met in acht name van wetten en normen, terwijl ook de stand der techniek, gezondheid- en milieukunde aanleiding kan zijn om ons beleid aan te scherpen.

Om dit beleid te waarborgen  is een milieu management systeem opgesteld, waarin de bedrijfsprocessen in diverse procedures en instructies zijn vastgelegd. Deze  procedures worden regelmatig getoetst.

Tevens houdt het milieubeleid in het continue voldoen aan wet- en regelgeving. Borging hiervan wordt gerealiseerd door het MMS-systeem.

Het is het beleid van Reprodex om voortdurend te werken aan verbeteringen om milieuschade en uitputting van natuurlijke hulpbronnen  te voorkomen. Omdat er geen productiewerkzaamheden plaatsvinden bij Reprodex en er  sprake is van inkoop, minimale reparatie, opslag en verkoop is de invloed op het milieu gering. Toch zal daar waar mogelijk de nodige inspanning gedaan worden om verbeteringen te bewerkstelligen. Om dit proces te realiseren zijn alle medewerkers hierbij betrokken.

Medewerkers hebben dan ook de taak en de bevoegdheid afwijkingen en verbeteringsmogelijkheden te signaleren en te melden bij de milieu-coördinator. Daar waar nodig c.q. mogelijk  worden in overleg met de betrokkenen verbetertrajecten doorgevoerd en geëvalueerd.

Reprodex voert pro-actief beleid tegen de handel in elektronisch afval (WEEE). Alle apparatuur welke door Reprodex wordt geexporteerd wordt getest op functionaliteit. In samenwerking met onze leveranciers werken wij aan een bewuste omgang met gebruikte apparatuur naar onze afnemers wereldwijd.

Niet-werkende apparatuur wordt afgevoerd naar een gecertificeerde  afval-verwerker waar grondstoffen  maximaal  worden teruggewonnen voor hergebruik.

Milieu-incidenten kunnen worden beheerst door goed management en een actieve betrokkenheid van allen, dus leidinggevenden en overige werknemers tezamen, om de toegankelijkheid en daadkracht van het systeem te garanderen is de milieu-coördinator tevens directievertegenwoordiger. Deze beleidsverklaring wordt iedere 3 jaar herzien.

 De directie

01-01-2017

Copyright 2018 - Websignaal - Disclaimer - Privacy Policy